Vroeg-Christelijke kunst

Geef antwoord of een beschrijving van de volgende termen:

– omschrijf het Jodendom rond 200 na Chr.
– omschrijf het heidens geloof (de Romeinen) rond 200 na Chr.
– wat zijn de catacomben
– kies een van de volgende begrippen en leg duidelijk uit wat het/wie dit is en bij welke religie het hoort:   -Adam en Eva
-Het leven van Christus
-Het leven van Maria
-Johannes de Dooper
-St. Maarten
-Apollo
-Jonas

Hier zie je een afbeeldingen van een vroegChristelijke schildering in de Catacomben onder Rome.
onder zie je een afbeelding van Jonas in de Walvis.

Hier zie je het leven van Christus verbeeld in een stripachtigverhaal
probeer te bekijken wat je allemaal ziet en probeer wat scenes te herkennen

Advertenties

7 Reacties to “Vroeg-Christelijke kunst”

 1. Raoel Says:

  Hoofdstuk 4 – Vroegchristelijke kunst

  Algemene informatie
  Deze vorm van kunst oftewel bouwkunst werd gebruikt voornamelijk alleen voor christelijke kerken in de vroege christelijke eeuwen. Voor, 313 na Christus werd Christelijke kunst in het geheim gemaakt ter decoratie in de catacomben, de Christenen geloven in de wederopstanding, daarom wilden ze hun lichaam niet laten cremeren en lieten ze deze begraven in de catacomben. Deze catacomben bevinden zich natuurlijk ondergronds en zijn zeer rijkelijk gedecoreerd.

  Heidens geloof
  Het heidendom is een geloof wat niet gebaseerd is op boeken ( Bijbel, Koran, etc.) in de tijd rond 200 na Christus werd heidendom gezien als barbaars, iets wat niet hoorde en werden dus gezien in de ogen van een Christen als een niet christen, maar in de ogen van een Jood, een niet- jood, met andere woorden als je heiden was werd je dus gezien als barbaars en niet- gelovig.
  Jodendom
  Het Jodendom is een van de oudste religies, die tot de dag van vandaag nog steeds word beoefend. De joodse regels zijn gebaseerd uit informatie van 5 boeken, ook wel het oude testament genoemd.
  Adam en Eva
  Adam en Eva waren volgens de Bijbel de eerste man en de eerste vrouw, Ze leefden gelukkig in de hemel, God vertelde hun dat ze al het fruit konden eten van de bomen, behalve het fruit van de boom van de kennis van het goed en het kwaad. Zij leefden gelukkig, tot satan Eva verleide en er voor zorgde dat ze toch van de boom vruchten aten, hierdoor werd God kwaad op hen en stuurde hun uit het paradijs. Deze figuren worden in vele religies geprezen, vooral in het Christendom.

 2. Anita Ebrahimi Says:

  Hoofdstuk 4 – Vroegchristelijke kunst

  Het christendom was rond 200 na Chr. nog niet echt uitgebreid. De meeste mensen namen het christendom nog niet echt serieus en de meeste mensen geloofden nog in hun eigen goden. De christenen weigerden andere goden en keizers te vereren. Daarom kreeg de keizer Nero een motief om de christenen te vervolgen, maar het christendom bleef zich verspreiden. De christenen moesten steeds wegvluchten, om niet gedood te worden.

  Het jodendom rond 200 na Chr. werd niet zozeer gewaardeerd, de joden werden juist veracht. Omdat ze niet in de goden van de Romeinen geloofden en in opstand kwamen werden ze verspreid. De verspreiding van de joden (de diaspora) heeft niet geleid tot vreedzame omstandigheden. Omdat zij een etnische minderheid vormden, werden zij altijd gezien als ‘buitenbeentje’ in de samenleving. Daarbij zijn binnen de joodse gemeenschap meerdere afscheidingen ontstaan, waaronder orthododoxe joden, liberale joden, humanistische joden, etc.

  Het heidense geloof (de Romeinen) was rond 200 na Chr. nog steeds het overheersende geloof. De Romeinen waren polytheïstisch, ze geloofden in meerdere goden. Maar hierna bekeerde Constantijn zich tot het christendom en werd het christendom de staatsgodsdienst. Constantijn zei dat hij in zijn droom een engel zag met een kruis, de dag daarna ging Constantijn oorlog voeren onder dit teken. Ze wonnen, dat is de reden waarom het Romeinse geloof begon te verdwijnen.

  Catacomben zijn ondergrondse begraafplaatsen van de vroege christenen, bestaande uit een in tufsteen uitgehouwen stelsel van gangen, met grafnissen en kleine grafkapellen, die zijn uitgehouwen in de wanden. In de tijd van de christenvervolging deden ze dienst als schuilplaatsen voor de gelovigen. Een voorbeeld is de catacomben van Parijs. Ze zijn een beroemde begraafplaats in Parijs in de vorm van een groot netwerk van ondergrondse kamers en galerijen. Het totale tunnelstelsel zou meer dan 300 km lang zijn, en er zouden de resten van ongeveer zes miljoen Parijzenaars liggen.

  Volgens het bijbelboek Genesis, dat begint met de scheppingsverhalen, waren Adam en Eva de eerste mensen. Eva werd volgens het tweede verhaal geschapen uit een rib van Adam. Ze leefden aanvankelijk in de Hof van Eden, maar werden na overtreding van een goddelijk gebod verdreven. Dit geloof heeft te maken met het christendom en is ook de beroemdste verhaal van het christendom.

 3. Merel Brouwer Says:

  Vroegchristelijke kunst

  In de vroegchristelijke periode/Romeinse tijd waren er drie geloven:
  – Het Christendom begon rond het jaar 200 na Christus, het ontstond uit het jodendom. De apostelen reisden de wereld rond om te vertellen over het Christendom. In die tijd waren er nog een heleboel verschillende afscheidingen van het Christendom in verschillende landen/werelddelen. De Kopten (Egypte) was een van de eerste afscheidingen van het Christendom.
  – Het Jodendom was rond 200 na Christus al in zijn volle glorie, het was het omslag punt tussen de vroege Joodse geschiedenis (oude Israëlieten) en de Joden in de Middeleeuwen. In de vroege Joodse geschiedenis leefden Joodse mensen vooral in Palestina en de landen er omheen. In de middeleeuwen verspreiden de Joden zich over verschillende delen van de wereld (Europa, Noord Afrika, het Middenoosten).
  – Het Heidendom was het geloof van de Romeinen, het heet zo omdat de Romeinen heidenen werden genoemd omdat ze niet in Christus geloofden. De Romeinen geloofden in de Griekse goden, alleen hadden ze er andere namen voor.
  Catacomben zijn onderaardse begraafplaatsen. Catacomben bestaan vaak uit onderaardse stelsels van gangen en graf kamers. De grafkamers waren rijk versierd met muurschilderingen, Dit was behalve bij het Christendom ook in catacomben in Egypte het geval.
  Jona/Jonas en de Walvis is het bekende verhaal uit het oude testament. Jonas weigert een opdracht voor god uit te voeren en vlucht uit angst, hij wordt opgeslokt door een walvis als hij in zee terechtkomt. Na veel bidden naar god spuwt de walvis hem uit op het strand. God geeft Jonas opnieuw de opdracht en hij voert hem uit. Doordat Jonas een persoon is uit het oude testament hoort hij bij het Jodendom, het Christendom en de Islam.

 4. slun4o Says:

  omschrijf het Jodendom rond 200 na Chr.:
  Joden leefden verspreid over heel Europa,vooral in het gebied van het vroegere Romeinse rijk.Over het algemeen stonden ze bekend als veroorzakers van problemen in christelijk Europa.Aangezien zij de enigemensen waren die geld uitleenden tegen rente(hetgeen aan katholieken door de kerk werd verboden)werden sommige joden grote financiers.De christelijke heersers zagen geleidelijk in dat de joden langzamerhand de geldmarkt gingen beheersen en hierdoor viel de geldhandel van westelijk Europa grotendeels in handen van de joden.Maar er waren veel joodse krijgsgevanten door de Romeinen als slaven verkocht.Dit is de traditionele verklaring van de diaspora.De joodse godsdienst oefende aantrekkingskracht uit op velen in de Hellenistische beschaving,mede vanwege de hoge morele standaard.Na de bekende joodse opstand hadden ze echter een slechte naam in het Romeinse rijk en waren er nog maar zeer weinig niet-joden die ervoor kozen zich tot het Jodendom te bekeren.

  omschrijf het heidens geloof (de Romeinen) rond 200 na Chr.:
  In Noord-en Midden-Europa leefden de Germanen.Zij werden opgejaagd door stammen uit de oosten ,zoals de Hunnen .Allerlei stammen gingen zich nu verplaatsen:het begin van de volksverhuizingen.Zij vielen ook het Romeinse rijk binnen.Septimus Severus laat tegen de muur van het Forum van de Vrede een marmeren stadsplan aanbrengen.Dit wordt het symbool van het hoogtepunt in de uitbouw van Rome.Inmiddels zette de politieke en economische crisis een rem op de verdere groei.Vorst Aurelianus begint in 271 de bouw van de grote vestigingsmuur rond de 14 stadsdistricten,om Rome te beveiligen tegen het gevaar van de Germaanse invallen.Keizer Diocletianus richt in de periode tussen 290 en 300 het dominaat in,de alleenheerschappij naar oosters voorbeeld.Om het Rijk beter te verdedigen tegen de aanstromende barbaren,verddelt hij het in vier delen met elk een eigen hoofdstad(tetrarchie).Zo is Rome de hoofdstad van het rijk niet meer.

  wat zijn de catacomben:
  Ze zijn de beroemde reusachtige ondergrondse begraafplaatsen van het oude Rome.Hiervan zijn twee Joodse complexen van een nog onbekende ouderdom en 60 vroege Christelijke catacomben,die de tijd hebben overleefd.Door onderzoek blijkt het dat de joodse catacomben tenminste 100 jaar ouder waren dan de Christelijke.Deze resultaten duiden er op dat het begraven in Romeinse catacomben niet begonnen is als een strikt genomen Christelijke aangelegenheid,zoals werd gedacht,maar eerder zijn oorzaak vind in de Joodse begrafenis gewoonten.

  kies een van de volgende begrippen en leg duidelijk uit wat het/wie dit is en bij welke religie het hoort:
  Het leven van Christus:
  Jesus werd wellicht geboren tussen 7 á 4 v.Chr..Het land waar Jesus opgroeide werd onderdrukt door bezetters,een erge zaak voor het Joodse volk.Hij bracht zijn kinder-en jeugd jaren door in Nazaret in Galilea.Over die periode is weinig bekend.Zijn bekendheid en optreden beginnen pas waneer hij gedoopt wordt door Johannes de Doper.Daaarna begint hij leerlingen om zich heen te verzamelen en trekt hij langs steden en dorpen en verkondigt”het Koninkrijk van God”,waarmee hij wijst op een andere manier van leven.Dat deed ie door tekenen en wonderen en een bijzondere houding van liefde en begrip tegenover de medemens.Rond het jaar 30 ging hij naar Jeruzalem voor het joodse paasfeest.Daar veroorzaakte hij met zijn onderwijs opschudding in de tempel.Daar hield hij een laatste maaltijd met zijn leerlingen,waarin hij hen voorbereidde op zijn dood.Een van hen,Judas de penningmeester veraadde hem.Jesus werd gevangen genomen en terechtgesteld op bevel van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus.Hij werd gemarteld en gekruisd buiten de muren van Jeruzalem op een heuvel,die Golgotha heet.Daarna werd zijn lichaam in een grot gezet en de ingang werd met een zware steen geblokeerd.Na drie dagen stond hij op uit de dood en verscheen vele malen aan zijn leerlingen,die hij nog veertig dagen onderrichtte.Daarna is hij opgevaren naar de hemel.Hij gaf zijn leerlingen de opdracht mee anderen te vertellen van Gods liefde voor de mensen.

 5. Zhaosen Zhang Says:

  Christendom:
  Na de dood van Christus waren er maar enkele volgelingen. Maar al vlug spreidde zijn leer uit over het hele Middellandse zeegebied. Christenen werden echter niet overal en altijd getolereerd. Vooral de Romeinen bespotte hen en ze werden zelfs vervolgd en vermoord. Je mocht van de Romeinen elke geloof aanhangen maar je moest ook offeren voor de keizer en dat deden de Christenen juist niet.
  Pas in 312 kreeg het door keizer Constantijn een plaats naast andere geloven. En in 391 werd het staatsgodsdienst van het Tomeinse Rijk. Dit betekende ook dat de leider van de kerk zich vestigde in de hoofdstad;Rome. Het kerkhoofd noemt zich paus wat ‘vader’ betekent.

  Catacomben:
  In de nabijheid van de belangrijkeste Romeinse weg, bevond zich een laag gelegen terrein, dat werd genoemd als catacumbas. Dit woord was af geleid van het Griekse kata kumbas, wat bij de terreinglooiing betekent.
  Catacomben bestaan uit ingewikkelde stelsels van gangen en vormen ware labyrinten.

  Apollo:
  Apollo is de god van zon. Hij bestaata van Grieken en ook Romeinen.
  Apollo was de zoon van Zeus en Leto, en de tweelingbroeder van Artemis. Hij schint in oorsprong een god van de kudden geweest te zijn, die niet enkel de patroon was van de herders, maar ook van hun vijand, de wolf. Zijn patronering van het boogschieten, stond waarschijnlijk in verband met zijn functie als herdersgod.

 6. Kasim Al Aubaide Says:

  Vroegchristelijke kunst

  Het ontstaan en de groei van het christendom in het Romeinse rijk is een der markantste feiten in de geschiedenis. Onder christelijke inspiratie ontwikkelt zich een kunst, vooreerst in de verborgenheid van de catacomben, later, na de Constantijnse Vrede, 313, waardoor het christendom vrijheid verwerft, openlijk in de basilieken, in het Westen en in het Oosten. De christelijke kunst breekt echter niet plots af met de bestaande laat Romeinse en hellenistische tradities! Geleidelijk wordt zij zelfstandig, zowel in de thema’s als in de uitbeelding ervan : eerst langs de geheimzinnige weg van de symboliek, die geestelijke waarden en ideeën wil uitdrukken, daarna langs de meer open weg van de verhalende, illustratieve stijl, die gebeurtenissen en taferelen uit de bijbel en uit het christelijke leven weergeeft.

  Jodendom

  Rond 200 na Chr. Leefden joden verspreid over heel Europa. De Joden waren bekend als notoire veroorzakers van problemen in christelijke Europa. Sommige Joden werden prominente financiers. De christelijke heersers zagen dat de joden alle geldhandel zouden overnemen. Na een paar jaren hadden de joden een grote deel van de geldhandel in hun handel. Toen begon de christelijke heersers alle joden te vervolg en uit het meeste Europa landen te verbannen.

  Rond 200 na Chr., geloven de Romeinen in dieren als goden zo als de heilige kip. De Romeinen eerden ook de goden voor hun vijanden. Dit deden ze in de hoop dat de goden van hun vijand voortaan het zouden helpen in de plaats van de vijand. Alle christenen werden allemaal vervolgen door redenen net als ze weigeren de keizer te dienen omdat ze maar een god aanbidden.

  Catacomben

  Catacomben zijn oudchristelijke, ondergrondse begraafplaatsen. In deze catacomben kunnen we enorm veel informatie vinden over de manier van denken van christenen en vooral hun manier van denken over het leven na de dood. De oude christenen noemden zowel hun bovengrondse als ondergrondse begraafplaatsen “coemeteria”, dat van het Griekse woord koimètèrion (“slaapplaats”) komt.

  Adam en Eva

  Volgens de Joodse, Islamitische en Christelijke religies waren Adam en Eva de eerste mensen, en zijn alle mensen afstammelingen van hen. Zoals in de Bijbel wordt gesteld, werden Adam en Eva door God geschapen om voor zijn schepping te zorgen, om de aarde te bevolken en om een relatie met Hem te hebben. Hun eigen namen zijn een indicatie van hun rol. Adam stamt af van het Hebreeuwse ‘adomah’, wat ‘man’ betekent. Eva stamt af van het Hebreeuwse woord voor ‘leven’.

 7. andrews Says:

  Vroegchristelijke kunst
  Het christendom rond 200 na chr
  Rond het jaar 27 van onze tijdrekening werd in Judea, dat door de Romeinen was veroverd een man ter dood veroordeeld. Volgens de aanklacht hield hij zich niet aan de wetten van het Jodendom en had hij toverij bedreven. De bewering van Jezus dat hij de ‘Messias’, de boodschapper van het rijk van God was, joeg de Farizeeërs definitief tegen hem in het harnas.
  Kort na de dood van Jezus vormden zijn volgelingen een kleine gemeenschap in Jeruzalem. Deze christenen geloofden in de verrijzenis van Jezus en zagen hem niet alleen als een profeet, maar ook als de werkelijke zoon van God. Om die reden werden ze door de joden als een soort sekte beschouwd. De leidende figuren van deze eerste christelijke gemeenschap waren Petrus en Paulus. Paulus was diegene die door zijn welsprekendheid de mogelijkheid had om naar andere provincies te reizen. Vooral in Klein-Azië (huidige Turkije) en Griekenland stichtte Paulus christelijke gemeenten. Hij stuurde deze gemeenten voortdurend brieven, om hen te sterken in hun geloof. Iedereen, arm of rijk, heer of slaaf (!), man of vrouw, kon zich laten dopen. De boodschap van het komende rijk Gods verspreidde zich snel, omdat handelaars zich erdoor aangesproken voelden en bijgevolg de blijde boodschap ook doorverkondigden.
  De jodendom rond 200 na chr
  Tegenwoordig wordt aangenomen dat Abraham, de eerste aartsvader, rond 2000 jaar v. Chr.uit Ur naar Kanaän trok, het beloofde land. De leiding ging via Abrahams zoons Isaak, diens zoon Jakob naar Mozes, die de twaalf stammen, afstammend van de 12 zonen van Jakob, uit Egypte voerde, waar zij werden onderdrukt en als slaven moesten werken. Mozes was niet alleen politiek leider, priester, wonderdoener en profeet; hij was de enige middelaar tussen God en zijn volk. Mozes wordt als de stichter van de joodse godsdienst beschouwd.
  Volgens de traditie ontving Mozes op de berg Sinaï van God de Tora (Wet), die uit de eerste vijf boeken van de bijbel bestaat (Genesis, Exodus, Leviticus, Nummeri en Deuteronomium). De Tora vormt samen met de latere Profeten en de Geschriften de Tenach, in het christendom bekend als het Oude Testament.
  In de Tora, waarin God aan de mens zijn wil en bedoelingen heeft bekend gemaakt, vindt de mens de grondbeginselen en richtlijnen die hij nodig heeft om zijn opdracht uit te voeren, namelijk de schepping tot een rechtvaardige wereld maken.

  Het heidens geloof rond 200na chr
  Rond 200 na Chr., geloven de Romeinen in dieren als goden zo als de heilige kip. De Romeinen eerden ook de goden voor hun vijanden. Dit deden ze in de hoop dat de goden van hun vijand voortaan het zouden helpen in de plaats van de vijand. Alle christenen werden allemaal vervolgen door redenen net als ze weigeren de keizer te dienen omdat ze maar een god aanbidden.

  Catacomben
  Ondergrondse gangenstelsels die werden gebruikt als begraafplaatsen, meestal onsystematisch en onregelmatig van opzet met uitgestrekte netwerken van gangen en bestaande uit meerdere verdiepingen.

  Adem en Eva

  God heeft de aarde geschapen. Hij wilde ook mensen op de aarde. Hij maakte als eerste een man. Hij noemde hem ADAM. Uit de rib van Adam heeft God Eva gemaakt. God was heel blij met Adam en Eva. Ze mochten in de hof van Eden wonen. De Hof van Eden is (in de bijbel genoemd) het Paradijs. Er stonden mooie bomen in met heerlijke vruchten. Adam en Eva mochten van alle vruchten eten. Behalve van de boom van goed en kwaad. Als ze ervan zouden eten zou God ze uit het paradijs zetten. Op een dag waren Adam en Eva in de Hof van Eden aan het wandelen tot Eva een slang tegen kwam. Deze zei tegen Eva: ‘Kijk eens wat een lekkere vruchten, waarom neem je er niet eentje.’ Eva zei: ‘Omdat God heeft gezegd dat ik er niet van mocht eten.’ De slang zei tegen Eva dat ze best 1 vrucht mocht eten van God en dat als ze van deze vrucht zal eten dat ze net zo sterk en machtig als God zal worden. Eva luisterde naar de slang en nam een vrucht. Even later kwam Adam aangelopen. Eva vertelde hem wat de slang had gezegd en vroeg of Adam er ook een wilde. Adam zei mag dat wel? Eva zei JA. Adam nam ook een vrucht. Ze voelde zich blij en gelukkig. Maar toen… De macht van God kwam helemaal niet. Ze waren bang en schaamde zich. Ze renden de bosjes in en zochten naar bladeren om hiervan kledeing te maken. (Adam en Eva waren naakt.) Ze rende weg voor God. Maar God vond ze wel. Hij zei: ‘Wat heb ik jullie nou gezegd? Jullie zouden niet van die boom eten. Waarom deden julie dit?’ Adam antwoordde: ‘Omdat de slang zei dat we net zo machtig zouden worden als u en dat wilden we wel.’ God was hier erg kwaad over. Hij zette Adam en Eva voorgoed uit het paradijs.
  Ze waren christenen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: